رنجنامه زندانی سياسی کرد علی مرادی خطاب به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران جناب آقای د.احمد شهید؛نمایندەی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. سلام علیکم: محترما بە استحضار عالی میرساند،اینجانب علی مرادی فرزند محمد ٤٣ سالە و اهل ش

10 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: