هزار بیمار آسمی در یک روز مدارس تهران تعطیل شد فیروزه متین آلودگی هوا در تهران موجب شد تا مدارس تهران روز یکشنبه تعطیل اعلام شوند و نشست اضطراری کمیته مقابله با آلودگی هوا برای بررسی تعطیلی ادارات تشکیل شود. همزمان با تهران، آمارهای تکان دهنده ای ز اهواز

10 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: