از عشق و زندگی هوشنگ اسدی “از امروز دفتر “نگاه روز”ی را می گشائيم تا به روزهائی برسيم که کسی نمی داند آيا فضا را تیره تر خواهد کرد، یا اتفاق مهمی، اوضاع را تغییر خواهد داد؟ توفان در راه است يا آرامش می رسد؟” هشت سال پیش، در اول خرداد ۱۳۸۴ شماره نخست “نگاه

12 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: