رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید رضا حیدرپور یکی از دلسوزترین و شریفترین پزشکان بهداری اوین است. کسی که برای جان زندانیان و سلامتی آنها ، فارغ از عقاید سیاسی و عقیدتی شان فوق العاده ارزش قائل میشد و بارها و بارها خود بشخصه مراحل در

12 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: