خالی‌بندی: حل مشکلات در ۱۰۰ روز آیا گذشته روحانی «کلید» فهم آینده او است؟ حسن روحانی پیش از برگزاری انتخابات به رای دهندگان، خبر از برنامه مدون یک ماهه و ۱۰۰ روزه خود برای حل بسیاری از مشکلات داده بود. بخشی از شهروندان بدون آشنایی با سوابق «حسن فریدون» به

14 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: