همسر سعيد متين پور: زندانيان زندان اوين در شرايط مرگ تدريجی قرار دارند؛ صدای ما را نمی‌شنوند همسر سعید متین پور،‌ فعال مدنی آذربایجانی و زندانی عقیدتی در زندان اوین که ماه ها پیگیری خانواده او برای درمانش از سوی دفتر دادستانی بی پاسخ مانده است به کمپین بی

14 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: