به این اسیری تن نخواهم داد نیوشا صارمی حسین زمان از خوانندگان نسل اول مجاز شدن موسیقی پاپ در جمهوری اسلامی است. او که با مدرک مهندسی سابقه حضور در جبهه را هم دارد، همانند سایر همکارانش در آن سال‌ها، ابتدا به دلیل شباهت صدایش با یکی از خوانندگان مهاجر، مور

18 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: