میزان: دکتر ابراهیم یزدی روز یکشنبه در بیمارستان پارس تهران بستری شد. به گزارش میزان خبر، دبیرکل نهضت آزادی ایران که به خاطر مشکلات ریوی و قلبی هم اکنون در بیمارستان تحت درمان است و امروز تنفس ایشان به دستور پزشک معالج از طریق کپسول اکسیژن انجام می‌گیرد.

19 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: