ورشکستگی پروژه‌ی امپراطوری علی خامنه‌ای مجید محمدی خامنه‌ای که به شدت به مطالعه‌ی علل فروپاشی امپراطوری شوروی علاقه داشته تنها درسی که گرفته، سرکوب هرگونه صدای اصلاح‌طلبی و شفافیت بوده است و نه تنظیم دخل و خرج، که فقدان آن علت اصلی فروپاشی بود. رژیم علی خ

19 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: