عزيزانم٬ رفقايم٬ براي نجات ما هر چه ميتوانيد انجام دهيد٬ من به زندگي لبخند ميزنم٬ ما به زندگي لبخند ميزنيم و نميخواهيم اين زندگي را از ما بگيرند… نامه زانیار مرادی از زندان: اين بار بايد خبر لغو حکم اعدام ما را بشنويد و جشن بگيريد! به دوستان و هم سن و س

21 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: