ناصر اشجاری به همین یک قلم عکس نگاه کنید، مهندس هاشم خواستار معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد، مثل زنجیری ها با پابند به تخت بیمارستان بسته شده که حتی مریض به این سن و سال هم، روی تخت بیمارستان نتواند راحت دراز بکشد و استراحت کند، آن هم یک معلم

25 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: