ایران سند کاخ سفید درباره توافق‌‌های ژنو را خلاف واقع دانست وزیر امور خارجه ایران گفته است که به غرب اعتماد نداریم و کشورهای غربی باید اعتماد مردم ایران را بازسازی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز اظهار داشته که متن منتشر در سایت کاخ سفید درباره توافق‌نا

26 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: