فراخوان کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) legam هشت تن از نویسندگان و هنرمندان و فعالان سیاسی و حقوق بشربا صدور بیانیه ای به فراخوان کارزاری در جهت لغو گام به گام اعدام(لگام) پرداخته اند. در بخشی از این بیانیه آمده است:در فردایی محتوم، ضرورت های تربیتی،

26 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: