اعتصاب غذاى هوتن دولتى در اعتراض به عدم رسیدگى درمانى در زندان اوین هوتن دولتى، زندانى سیاسى محبوس در بند ٣۵٠ از روز پنج شنبه هفتم آذر اعلام اعتصاب غذا کرده است. به گزارش خبرنگار کلمه، هوتن دولتى مسئول سازمان دانش جویان و دانش آموختگان جبهه ملى ایران که ا

30 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: